Skriftstørrelse

Hopp til her

Ferie og fridagar i skulen

Skoleruta, søke om fri, permisjonsreglar

Starte eller bytte skule

Innskriving, bytte skule, skjema

Skulefritidsordning (SFO)

Søke eller si opp plass, pris og betaling

Vaksenopplæring

Grunnskoleopplæring, realkompetanseundervisning, logopedi

Spesialundervisning

Korleis søke, henvisning

Språkopplæring

Norskopplæring, tospråkleg fagopplæring, morsmålopplæring, tilbod i forhold til alder

Skulekvardagen

Skulehelsetjenesten, skoleskyss, leksehjelp, mobbing

Prøvar og elevvurderingar

Prøvar og kartlegging av elevar, klage på karakter

Kontakt skulen

Spørsmål om skoleskyss, innskriving eller bytte av skule?

Dokumentar

Diverse planar, retningslinjar, ordensreglement og interne dokumentar/skjema
Åseral kommune