Skriftstørrelse

Krav til situasjonsplan

Som grunnlag for å tegne situasjonsplan kreves utsnitt av kommunens eiendomskart i målestokk 1:500 eller 1:1000. 

Hva skal kartet vise?

  • Kartene skal være påført gårds- og bruksnummer, dette gjelder også for naboeiendommene. Eiendommer som det er sendt nabovarsel til skal markeres på kartet. Fortrinnsvis skal også høydekoter vises. Kartene leveres i 1 eksemplar.
  • Byggets plassering skal inntegnes nøyaktig, og møneretning på tak skal framgå. Avstand fra veggliv til nabogrenser påføres. Som hovedregel skal vegglivet tegnes inn. Dersom omrisset av bygningen er vist med takflaten på kartet, må vegglivet stiples på situasjonsplanen. Samme krav gjelder for tilbygg og påbygg.
  • Er bygninger revet eller skal rives, skal dette markeres på situasjonskartet med REVET/SKAL RIVES.
  • Atkomst til tomten skal vises. Eventuell ny avkjørsel skal anmerkes særskilt. Bredde og siktlinjer skal være påført. Utenomhusarealet skal tegnes inn med viste biloppstillingsplasser, samt tilstrekkelig areal for snuplass. Eventuell garasjeplassering skal vises.
  • Avstand mellom bygninger skal fremkomme.
  • Støttemurer i forbindelse med terrengbearbeidelse skal tegnes inn, samt skjæringer og fyllinger. For støttemurer må det søkes særskilt etter PBL § 93 nr. a. Se kommunens blankett nr. 72-0556.
  • Større terrengforandringer skal inntegnes med eksisterende koter vist med heltrukken strek og fremtidige koter med stiplet strek.
  • Eventuell forslag om deling av tomt må inntegnes.

Ved søknad som omfatter flere boenheter og ved innredning av loft, kan det også være påkrevd å tegne inn forslag til felles utearealer som f.eks. lekeplass, oppholdsareal, tørkeplass, søppelkasser, sykkelstativ og private gang- og kjøreveger, jfr. PBL § 69.

  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Kommunenummer: 1026
Organisasjonsnummer: 964 966 842

Kontakt oss

Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 58 00

JLIB_HTML_CLOAKING

Om nettstedet

JLIB_HTML_CLOAKING

Personvern og informasjonskapsler