Skriftstørrelse

Arealoverføring

Du kan søke om arealoverføring der ein eigedom skal overføre areal til ein tilgrensande eigedom
Dersom det er mindre areal som skal justerast mellom naboeigedomar kan grensejustering vere eit alternativ. Sjå eige punkt om grensejustering.

Kva må sendast inn:

Søknad om arealoverføring
Situasjonskart
Opplysningar gjeve i nabovarsel
Kvittering for nabovarsel
- Erklæring om arealoverføring
- Kopi av tinglyste pantedokument med erklæring frå pantehavarar om pantefrafall dersom det hefter pant i eigedom som arealet justerast frå.

Erklæring om pantefråfall:


Eit pantefråfall må skrivast direkte på det originale pantedokumentet. Det kan sendast til tinglysing av panthavaren på forhand, eller av kommunen som vedlegg til meldinga om arealoverføring. Pantefråfallet kan formulerast slik:

«XX frafaller pant i areal som skal overførast frå gnr. … bnr. … til gnr. … bnr. ved arealoverføring. Arealet er på YY m2.»

For meir informasjon, sjå kva Statens kartverk skriv om arealoverføring HER

I tillegg må søknaden innehalde:

- Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, evt søknad om konsesjon, skjema finn du HER
- Mellom landbrukseiendommer må det gis samtykke etter jordlovens § 12. I slike tilfeller må konsesjon, eller egenerklæring om konsesjonsfrihet legges ved.
- Dersom arealoverføringa fører til at rettar eller hefte på eigedomane blir rørde, må dette ordnast opp i før arealoverføringa blir tinglyst.

Kven kan søke:

- Heimelshavarar til eigedomane som inngår i arealoverføringa. Er det fleire heimelshavarar til ein eigedom, er det viktig at alle heimelshavarar signerer.

Handsaming:

- Søknaden vert først handsama etter plan- og bygningslova.
- Når det er gitt løyve til arealoverføringa etter plan- og bygningslova vil det bli sendt ut innkalling til oppmålingforretning.
- Arealet blir merka og målt med partane til stades.
- Arealet blir deretter ført i matrikkelen og sendt til tinglysing.

Pris:

Se PRISLISTE
  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Kommunenummer: 1026
Organisasjonsnummer: 964 966 842

Kontakt oss

Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 58 00

JLIB_HTML_CLOAKING

Om nettstedet

JLIB_HTML_CLOAKING

Personvern og informasjonskapsler