Skriftstørrelse

Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling.

Den som vil gjøre seg næring av å drive et serveringssted, har ansvaret for å påse at det er gitt serveringsbevilling før stedet åpnes for publikum.

Vedkommende blir også bevillingshaver. Bevillingshaver kan være en fysisk person eller en juridisk person, for eksempel et aksjeselskap.

Hva er et serveringssted?

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdet ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet. Serveringen må skje mot vederlag. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og servering på bensinstasjoner.

Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted. Det samme gjelder kiosker som i tillegg til vanlige kioskvarer selger mat som varme pølser.

Når trenger du ikke serveringsbevilling?

Du skal ikke ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter. For eksempel trenger du ikke serveringsbevilling for å selge vafler på skolekorpsets loppemarked eller basaren til idrettslaget. Kravet til serveringsbevilling gjelder når serveringsstedet er forretningsmessig organisert. Hvis du gjør deg næring av å reise fra sted til sted med et mobilt gatekjøkken el. skal du normalt ha bevilling.

Gratis servering krever normalt ikke serveringsbevilling.

søknad

Du sender søknad om serveringsbevilling til den kommunen hvor serveringsstedet ligger eller vil ligge - Benytt elektronisk søknadsskjema

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet opplysninger fra politi, kommunens sosialenhet og skatte- og avgiftsmyndighetene. 

Behandling av søknad om serveringsbevilling er delegert til rådmannen, og sakene behandles i Servicekontoret. Det blir gitt skriftlig tilbakemelding på vedtaket.

kriterier for serveringsbevilling

Bevilling skal gis dersom visse krav er oppfylt og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis.

Kriteriene er:
•Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift
•Daglig leder må være myndige
•Daglig leder må ha gjennomført en etablererprøve. Dette kravet anses også som oppfylt for den som har bestått eksamen i en konkret utdanning som er godkjent av Nærings- og handelsdepartementet som kompetansegivende.
•Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion m.m. Personer som nevnt i første punktum, må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

I serveringsloven er det fastsatt i § 16: Når politiet finner det påkrevd, skal det ved serveringssteder holdes ordensvakter godkjent av politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen, kreve gjennomført kurs.

Hvem gjelder serveringsbevillingen for?

Serveringsbevillingen gjelder kun for det serveringsstedet og den bevillingshaveren som er oppgitt i bevillingen. Du kan ikke overdra serveringsbevillingen til andre. Dersom du ønsker å åpne et nytt serveringssted i tillegg til det du allerede har bevilling for, må du søkes om ny bevilling for det nye stedet. Du kan ha flere serveringsbevillinger.

Hvor lenge varer en serveringsbevilling?

I motsetning til skjenkebevilling, som kun gis for inntil fire år av gangen, gjelder serveringsbevillingen uten tidsbegrensning.
  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Kommunenummer: 1026
Organisasjonsnummer: 964 966 842

Kontakt oss

Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 58 00

JLIB_HTML_CLOAKING

Om nettstedet

JLIB_HTML_CLOAKING

Personvern og informasjonskapsler