Skriftstørrelse

Helsetjenester i hjemmet

 • Hensikten med tjenesten er å gi den som fyller vilkårene forsvarlige helsetjenester i hjemmet
 • Helsetjenesten skal forebygge, behandle og legge til rette for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne, og derved gjøre tjenestemottaker mest mulig selvhjulpen
 • Helsetjenesten skal utsette eller forhindre sykehjems- og sykehusinnleggelser

Tjenesten kan omfatte følgende:

 • Personlig stell: daglig stell, dusj med hårvask
 • Ernæringstiltak: Alle som tildeles helsetjenester i hjemmet tilbys en vurdering av ernæringsstatus jfr. nasjonale faglige retningslinjer på området, samt evt. nødvendige tiltak for å bedre ernæringsstatus
 • Tilbereding av inntil 4 måltider pr. dag inkludert oppvarming av ferdig produsert middag
  • De som har fått innvilget hjelp til oppvarming av middag må ha mikrobølgeovn
 • Medisinske prosedyrer som sårbehandling, injeksjoner, oksygenbehandling, intravenøs behandling og dialyse
 • Medikamenthåndtering etter skriftlig avtale med bruker.
 • Målrettede oppfølgingssamtaler med veiledning av psykisk helsearbeider der det anses å være et potensial for å avhjelpe psykisk sykdom, skade eller lidelse, og slik styrke mestring og egenomsorg, funksjonsevne, samhandling og tilpasning i lokalsamfunnet.
  Oppfølging kan også gis for å forhindre innleggelse i sykehus eller institusjon.
  Oppfølging kan gis individuelt, i familie/nettverk eller i gruppe. 

Eksempler på hva helsetjenesten som hovedregel ikke omfatter:

 • Helsetjenester den enkelte kan sørge for å få utført selv, eksempelvis hos fastlege og apotek
 • Behovet for sosialt samvær
 • Vaksinasjoner og blodprøver
 • Opprulling og føning av hår
 • Transport og følge til lege/undersøkelser, fotpleier, frisør og liknende
 • Å forebygge at vanlige livskriser utvikler seg til psykiske lidelser 

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker gir beskjed hvis vedkommende ikke er hjemme til avtalt tid
 • Mottaker gir tilbakemelding til soneleder/avdelingsleder hvis utførelsen av tjenesten ikke er tilfredsstillende.
 • Mottaker har ansvar for at det legges til rette for gode arbeidsforhold og nødvendige hjelpemidler i henhold til arbeidsmiljøloven.
 • Husdyr plasseres i annet rom enn der tjenesten ytes, eller på annen måte holdes borte fra tjenesteyter.
 • Det ytes ikke helsetjenester i situasjoner der bruker eller andre i hjemmet viser truende eller voldelig atferd.

Krav til søker

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må ha en funksjonsreduksjon som medfører et bistandsbehov som ikke kan ivaretas av søker selv
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig
 • Søker må ha en somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne som gjør at søker er helt avhengig av helsetjenester for å ivareta grunnleggende behov til for eksempel:
  • Personlig hygiene
  • Ernæring og væskebalanse
  • Eliminasjon av avfallsstoffer
  • Nødvendig aktivitet, søvn og hvile
  • Respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering
  • Terminalpleie
  • Oppfølging av forordnet medisinsk behandling herunder adm. av legemidler og medisinsk/teknisk utstyr, sårbehandling og smertebehandling
  • Oppfølging ved psykisk sykdom, skade, lidelse
  • Oppfølging ved rusmiddelavhengighet 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester vedtatt 16.12.2011.

Søknadsbehandling

 • Tjenesten søkes på eget skjema for kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Ved henvisninger uten søknad fra leger osv, sendes svarbrev på henvendelsen til den som henviser med kopi til den henvendelsen gjelder
 • Søker mottar et foreløpig svar dersom søknaden ikke kan besvares innen en måned jfr. Forvaltningsloven § 11 a
 • Som hovedregel vil det bli foretatt kartleggingsbesøk hos pasient/bruker for å få ytterligere opplysninger om søkers ressurser og nedsettelse av funksjon. Til hjelp for dette brukes et eget kartleggingsskjema bl.a. basert på IPLOS funksjonsvariabler. Pasient/bruker informeres om IPLOS registeret.
 • Oppdatert IPLOS registrering skal alltid foreligge ved nytt vedtak
 • Søker mottar skriftlig vedtak som beskriver tildelt tjeneste, tjenestens innhold, omfang og begrunnelse eller skriftlig vedtak med begrunnelse for avslag på søknad.

Klage

Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet

 • Klageadgangen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven § 7
 • Klagen skal rettes til kommunens helse- og omsorgstjeneste
 • For lovpålagte tjenester er klageinstans Fylkesmannen, og for ikke lovpålagte tjenester er klageinstansen kommunens klageutvalg.
 • Fristen for klage er 4 uker etter at vedkommende fikk eller eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage

Annen informasjon

Helse- og omsorgstjenesteloven

Proposisjon 91L (beskriver formålet med Helse- og omsorgstjenesteloven)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Samhandlingsreformen

 • Last updated on .
Åseral kommune