Skriftstørrelse

Typer opphold på sykehjem

Korttidsopphold

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem.
Målet med de ulike korttidsoppholdene er at man skal kunne bo hjemme lengst mulig.
Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet.
Forvaltningsavdelingen fatter vedtak om opphold. 
 • Ordinært korttidsopphold
  Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening,
  slik at man gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem.
  Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem.
 • Rehabiliteringsopphold
  Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at man kan komme
  raskt tilbake til eget hjem.
  Avdelingene har styrket bemanning på fysioterapi, ergoterapi og legetjenester.
 • Avlastningsopphold
  Målet med oppholdet er å avlaste pårørende.
  Tilbudet kan være rullerende.
 • Opphold i lindrende enhet
  Tilbud til alvorlig syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg

Langtidsopphold

Et langtidsopphold på sykehjem er tilbud om permanent opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet.
Tildeling baseres på en grundig vurdering av søkers behov opp mot tjenestetilbudene i helse og omsorg og det sosiale og familiære nettverk søker har.

Tilbudet gis til de som på grunn av mentalt og/ eller fysisk funksjonstap er permanent ute av stand til å ta vare på seg selv og bo i egen bolig.
Andre hjelpetiltak som hjemmesykepleie, hjemmehjelp og dagsenter skal være forsøkt uten ønsket effekt.

Det foreligger heller ikke et sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for dette funksjonstapet.
Forvaltningsavdelingen fatter vedtak om opphold.

 • Ordinær plass
  Enheter for pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.
 • Skjermet plass
  Enhet for pasienter med demens og behov for tettere oppfølging av ansatte.

 • Last updated on .
Åseral kommune