Personlig assistanse - praktisk bistand - hjemmehjelp

Praktisk bistand omfatter hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen, f.eks. innkjøp av varer, matlaging og vask av klær og bolig mv. Videre omfattes hjelp til egenomsorg og personlig stell.

Praktisk bistand kan omfatte

Eksempler på hva helsetjenesten som hovedregel ikke omfatter

Forventninger når tjenesten ytes

Krav til søker

Hva koster det?

I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Søknadsbehandling

Klage

Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet

Annen informasjon

Helse- og omsorgstjenesteloven

Proposisjon 91L (beskriver formålet med Helse- og omsorgstjenesteloven)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Samhandlingsreformen