Skriftstørrelse

Sykehjem

Formål

Sykehjem er et tilbud til deg som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, som ikke kan bo i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp. Et sykehjem er bemannet hele døgnet, og kan være offentlig eller privat drevet.

Hva får du?

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass.

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. 

Klage 

Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet

  • Klageadgangen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven § 7
  • Klagen skal rettes til den som har fattet vedtaket
  • For lovpålagte tjenester er klageinstans Fylkesmannen, og for ikke lovpålagte tjenester er klageinstansen kommunens klageutvalg.
  • Fristen for klage er 4 uker etter at vedkommende fikk eller eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage. 

Annet

Du kan søke sykehjemsplass i andre kommuner. Søknad om slik plass må sendes den aktuelle kommunen.

 

 

  • Last updated on .
Åseral kommune