Hverdagsrehabilitering

Tjenesten skal bidra til at kommunens eldre innbyggere mestrer å utføre aktiviteter som er viktig for dem, i stedet for å være passive hjelpemottakere.  

Økt mestringsevne vil føre til en reduksjon i behovet for hjemmetjenester og utsettelse av tidspunktet for heldøgns pleie og omsorg.

Hva er viktige aktiviteter for deg?

Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens bruker bor i eget hjem og starter med spørsmålet «Hva er viktige aktiviteter for deg nå?».

For mange brukere dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter som å stelle seg selv, lage mat, gå til butikken, hus og hagearbeid, hogge ved eller gå på kafe.

Hjelpemidler og velferdsteknologi er en naturlig del av tjenestetilbudet og vil alltid bli vurdert som et alternativ eller supplement til hverdagsrehabilitering.

I hverdagsrehabilitering er innsatsen tverrfaglig og tidsavgrenset. Hverdagsrehabiliteringens varighet er 4 uker og baseres på en intensiv innsats i oppstarten og en gradvis avvikling i takt med at brukers funksjon bedres. Det utarbeides en individuell rehabiliteringsplan.

Hverdagsrehabilitering skiller seg fra ordinære pleie og omsorgstjenester ved at pleie og praktisk hjelp ikke gis før brukerne har fått en vurdering av sitt rehabiliteringspotensial. Den enkeltes hverdagsmestring vektlegges før passive eller kompenserende tilbud.

Hverdagsrehabilitering er organisatorisk forankret i enhet for hjemmebaserte tjenester og utføres i samarbeid mellom et nyopprettet motorteam (sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut) og hjemmetjenesten.

Hverdagsrehabilitering støtter hverdagsmestring

Dette innebærer et fokusskifte:

Danskene sier det er et paradigmeskifte fra «lengst mulig i eget hjem» til «lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem».

For 20-30 år siden startet utviklingen av den kommunale helse og omsorgstjenesten slik at eldre skulle få bo hjemme så lenge som mulig. Med hverdagsrehabilitering vektlegges også at en skal fylle livet med viktige og meningsfulle aktiviteter.

Hvorfor hverdagsrehabilitering?

Målstyrt, tidsavgrenset og tverrfaglig rehabilitering skal sikre at brukeren oppnår økt funksjon og deltakelse, bor hjemme med verdighet og mestrer de hverdagslige oppgavene selv. Hverdagsrehabilitering kan også forebygge fall i funksjon ved tidlig intervensjon. 

Forventninger når tjenesten ytes

Det forventes egeninnsats i hverdagsrehabiliteringsforløpet. Dette for å oppnå et vellykket rehabiliteringsresultat.

Tildelingskriterier:

Brukere som ikke oppfyller kriteriene:

Målgruppe

Godt voksne brukere som har et rehabiliteringspotenisale og som:

Hva koster det?

Det betales ikke egenandel for hverdagsrehabilitering.

Søknadsbehandling

Annen informasjon

Helse- og omsorgstjenesteloven

Proposisjon 91L (beskriver formålet med Helse- og omsorgstjenesteloven)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Samhandlingsreformen