Skriftstørrelse

Gravferd

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å besørge gravferden. Ellers vil det være avdødes nærmeste etterlatte som har ansvaret for dette.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Kremasjon

Kremasjon kan skje dersom det ikke er kjent at det strider mot avdødes religiøse overbevisning eller det foreligger en skriftlig erklæring. Kremasjon eller gravlegging skal skje senest 8 dager etter dødsfallet.

Gravferdsbyrå

Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å benytte et gravferdsbyrå i større eller mindre utstrekning. Den som har ansvaret for gravferden bestemmer i så fall selv hvilket gravferdsbyrå vedkommende ønsker å benytte.

Et gravferdsbyrå kan blant annet bistå med å:

 • Fastsette tider for overføring, gravferd, kremasjon etc. 
 • Kontakte med prest, musikere, sangere, gravlund o.a. 
 • Skaffe kiste og utstyr, stelle avdøde 
 • Ordne transport av kisten 
 • Ordne papirer til skifterett, politi, trygdekontor etc. 
 •  Annonsere dødsfallet 
 • Trykke salmer og takkekort 
 • Ordne blomster, dekorasjoner, kranser 
 • Legge til rette for og delta under sørgehøytideligheten 
 • Sørge for melding til og oppgjør med trygdekontor 
 • Ordne med minnesamvær 
 • Ordne med urnenedsettelse 
 • Ordne med inskripsjon på gravmonument, trekors og gravlykt 
 • Noen byråer formidler også tjenester som rengjøring av bolig med rydding og bortkjøring.

Hva koster det?

Et gravferdsbyrå skal uoppfordret tilby prisliste til kunder som retter forespørsler til byrået om gravferdstjenester. Ved bestilling skal kunden uoppfordret få et skriftlig pristilbud og få rimelig tid til å sette seg inn i pristilbudet før avtale inngås.

Folketrygden kan yte behovsprøvd gravferdsstønad med utgangspunkt i siste tilgjengelige likning/selvangivelse. I de fleste tilfeller gjelder at støttebeløpet reduseres med summen av avdødes finansformue og det forsikringsbeløpet som blir utbetalt som følge av dødsfallet

Samarbeidspartnere 

Kirkelig fellesråd forvalter kommunens kirkegårder, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

Klage

Kommunens avgjørelse ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, kan ikke påklages. 
Den som har ansvaret for gravferden kan klage på et gravferdsbyrå til Klagenemnda for gravferdstjenester, Postboks 2900 Solli, 0230 OSLO. Nemnda er satt sammen av en uavhengig jurist (nemndas leder) og en representant fra Forbrukerombudet og en fra gravferdsbransjen.

Annen informasjon

 • Last updated on .
Åseral kommune