Skriftstørrelse

Askespredning

Askespredning vil si at avdødes aske spres for vinden. Dette vil for eksempel være et alternativ for dem som ikke ønsker begravelse/urnenedsettelse på en kristen kirkegård, eller dersom avdøde hadde en spesiell tilknytning til et bestemt sted. Ved askespredning kan det ikke kreves kirkelig medvirkning. 

Kriterier 

Askespredning kan skje dersom avdøde selv fikk innvilget søknad om askespredning, eller dersom det i ettertid godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Tillatelse kan også gis for avdøde barn dersom foreldrene ønsker det. Det er ingen konkrete vilkår for når og hvor askespredning kan skje, men det er gitt visse retningslinjer som Fylkesmannen må forholde seg til når en søknad vurderes. Disse retningslinjene går bl.a. ut på at askespredning som hovedregel kun tillates på åpent hav og i høyfjellet, og at det ikke kan skje nær bebyggelse eller der folk ellers oppholder seg. Fylkesmannen kan sette ytterligere vilkår for tillatelsen.

Veiledning 

Du må sende en skriftlig søknad om å få innvilget askespredning.

Klage 

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstansen er Kultur- og kirkedepartementet. Før klagen sendes dit, skal Fylkesmannen vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til departementet.

Annen informasjon

  • Last updated on .
Åseral kommune