Dagplass institusjon

Tenesten er eit tilbod til menneske som bur heime og som kan ha behov for:

å koma seg ut av ein isolert heimesituasjon
aktivering og rehabilitering
avlastning for pårørande

Målgruppe

Heimebuande eldre og personer med demenssjukdommar, psykiske lidingar m.m.

Vilkår

Heimebuande utan alternative tilbod.

Pris

Dagtilbodet koster kr. 80,- per dag. Skyss kan forgå ved drosje, og det vil bli ein eigenandel ved kjøp av måltider.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphald, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Søknad om tenester

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester frå kommunen, kan du klage på avgjersla (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

Fristen for å klage er fire veker frå du mottok vedtaket.
I klagen beskriver du kva du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gje veiledning ved behov.
Send klagen til den instansen som fatta vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringar.
Dersom vedtaket ikkje blir endra kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på sjølve utførelsen av helsetenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løyst på lågaste nivå.
Dersom klagen blir avvist, eller kommunen meiner at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Lover

Dagtilbod er ikkje ei lovpålagt teneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tenesten etter helse- og omsorgstenesteloven.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 8( Vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon mv.)

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)