Kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp eller trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Hva kan du søke om?

Oppfyller du kravene og blir prioritert, vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Boligene har ulik standard og størrelse. Kommunen tilbyr også tilrettelagte og bemannede boliger.

Krav til søker

For å søke kommunal bolig må du oppfylle kommunens vilkår. Kommunen gjør en prioritering mellom søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller vilkårene.

Kriteriene vil normalt være

Hva koster det?

Slik søker du om kommunal bolig

1) Finn frem disse vedleggene, som vedlegges alle søknader:

   Vedlegges i tillegg når det er aktuelt for søker:

2) Fyll ut søknadsskjemaet og signer

3) Send inn søknaden med vanlig post eller ta det med til boligkontoret der du bor

Hva skjer videre?

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til den som har fattet vedtaket.