Skriftstørrelse

Kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp eller trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Hva kan du søke om?

Oppfyller du kravene og blir prioritert, vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Boligene har ulik standard og størrelse. Kommunen tilbyr også tilrettelagte og bemannede boliger.

Krav til søker

For å søke kommunal bolig må du oppfylle kommunens vilkår. Kommunen gjør en prioritering mellom søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller vilkårene.

Kriteriene vil normalt være

 • Søkeren må være vanskeligstilt på grunn av alder, funksjonshemming, sykdom, rusmiddelbruk, økonomiske eller sosiale forhold.
 • Det må foreligge dokumentasjon på at det er forsøkt å skaffe bolig på det private marked eller vurdert om nåværende bolig kan tilpasses. Krav om slik dokumentasjon gjelder ikke når det er åpenbart at det ikke finnes egnet bolig på det private marked
 • Det må foreligge oppsigelse av nåværende leieforhold.
 • Restanse fra tidligere leieforhold med kommunen må være oppgjort eller avtalt i nedbetalingsavtale.
 • Søkeren må ha vært registrert bosatt i kommunen i mer enn 6 mnd.

Hva koster det?

 • Kommunen fastsetter husleien årlig. Dette varierer med størrelse og beliggenhet. Kommunale leietakere kan søke bostøtte. Dette kan gi deg lavere boutgifter.
 • Vi krever ikke depositum.

Slik søker du om kommunal bolig

1) Finn frem disse vedleggene, som vedlegges alle søknader:

 • bostedsattest (fås fra skatteetaten) og opplysning om eventuell nåværende bolig (som leiekontrakt eller bekreftelse fra institusjon)
 • utskrift av likning med skatteavregning for siste likningsår (fås hos skatteetaten)
 • lønns- og/eller trygdeslipp for de to siste månedene
 • leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig
 • bekreftelse på egenkapital

   Vedlegges i tillegg når det er aktuelt for søker:

 • bekreftelse på opphør av nåværende boforhold
 • dokumentasjon på alle andre inntekter, gjeld og formue
 • separasjons- eller skilsmissebevilgning
 • samværsavtale
 • bekreftelse på sosiale eller medisinske problemer
 • uttalelse fra ergoterapeut
 • hvis andre vedlegg, oppgi hvilke

2) Fyll ut søknadsskjemaet og signer

 • Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med kommunen

3) Send inn søknaden med vanlig post eller ta det med til boligkontoret der du bor

 • Hvis du har en aktiv sosialsak hos NAV, søker du på NAV-kontoret.

Hva skjer videre?

 • Søknaden behandles så snart som mulig.
 • Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette og opplysning om når du kan forvente svar på søknaden.
 • Vi vurderer om du oppfyller grunnvilkårene for kommunal bolig. Er det flere søkere enn ledige boliger, må vi prioritere mellom søkerne med størst behov.
 • Du får tilsendt et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål.
 • Etter at du har mottatt positivt vedtak om leie av kommunal bolig, vil du vanligvis bli tildelt en bolig i løpet av seks måneder.
 • Leietiden i en kommunal bolig er i utgangspunktet beregnet til 3 år.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til den som har fattet vedtaket.

 
 • Last updated on .
Åseral kommune