Skriftstørrelse

Hopp til her

SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket - søknadsomgong 2020

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusert forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.

Det kan gis tilskot til eigar av landbrukseigedom dersom det foregår ein tilskotsberettiga produksjon på landbrukseigedomen det søkjes SMIL-tilskot for.

Søknadar skal frå og med 2019 sendast inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.
Det er utarbeida strategi og retningsliner for SMIL-arbeidet i Åseral. Desse kan du finne på kommunen si heimeside.

Når det gjeld verna bygningar så skal ein søkje gjennom Kulturminnefondet, sjå lenke her: https://kulturminnefondet.no/soknad/

Søknadsfrist er 1. november for SMIL. For søknader til kulturminnefondet så der det løpande frist.

 

 

  

 

 

  • Last updated on .
Åseral kommune