Skriftstørrelse

Hopp til her

Kommunalt utdanningssstipend 2018/2019

Søknadsfrist er 1. mars 2019 for hausthalvåret, og 25. juni for vårhalvåret.
Alle søkjarar må vera folkeregistrert og ha heimebustad i Åseral.
Halve summen kan utbetalast etter kvart semester. Skulen/lærestad må då attestera at 1. halvår av skule/læreår er fullført.
Enten kopi av vitnemål, eller eit eige skriv som stadfestar dette.
Husk stempel.
Bortebuarar må i tillegg til søknaden legge ved dokumenterte leigeutgifter, f.eks. husleigekontrakt eller kvittering for betalt husleige.
Ved skule/læreårets slutt er det søkjar sjølv som er ansvarleg for å levere dokumentasjon på fullført skulegang/læretid. Då blir siste halvår utbetalt.

For ytterlegare informasjon – kontakt servicekontoret, tlf. 38 28 58 00

 

  • Last updated on .
Åseral kommune